Tuesday, February 8, 2011

I Bow to Thee, Narayana (Vayalar)


നാരായണായനമ: നാരായണായനമ:
നാരായണായനമ: നാരായണാ
നാരായണായനമ: നാരായണായനമ:
നാരായണായനമ: നാരായണാ

പാലാഴിവെണ്‍തിര തലോടിത്തൊഴുന്ന തവ
പാദങ്ങളെന്‍ ഹൃദയപത്മങ്ങളില്‍
മാഹേന്ദ്രനീലമണി പീഠത്തില്‍ വെച്ചു കണി
കാണാന്‍ വരംതരിക നാരായണാ

നാരായണായനമ: നാരായണായനമ:
നാരായണായനമ: നാരായണാ

ലക്ഷ്മീകടാക്ഷദലമാല്യങ്ങള്‍ വീഴുമണി
വക്ഷസ്സിലുള്ള നവരത്നങ്ങളേ
മൂടും മുനീന്ദ്രരുടെ പൂജാപ്രസാദമലര്‍
ചൂടാന്‍ വരംതരിക നാരായണാ

നാരായണായനമ: നാരായണായനമ:
നാരായണായനമ: നാരായണാ

കാലങ്ങള്‍തോറുമവതാരങ്ങളായ് അവനി
പാലിച്ചിടും കമല ലക്ഷ്മീപതേ
പാദം നമിച്ചു തിരുനാമാക്ഷരാവലികള്‍
പാടാന്‍ വരംതരിക നാരായണാ

നാരായണായനമ: നാരായണായനമ:
നാരായണായനമ: നാരായണാNarayanaya Nama


I bow to thee, Narayana, I bow to thee.

Give me your blessing to place your feet         
That are caressed and worshipped
By the white surf of the ocean of milk
On the sapphire pedestal                                  
Resting on the lotus flowers of my heart
And to see them first at day break.


I bow to thee Narayana, I bow to thee.

Give me your blessing to wear
The flowers that have been heaped
In worship by the great sages
On your lovely chest, covering
The necklace of nine gems,
Where Lakshmi’s glances fall
Like flower petals.  

I bow to thee Narayana, I bow to thee.

Oh, consort of virtuous Lakshmi,
You incarnate here on earth
Time and time again to protect it
Give me your blessing to bow
At your feet and sing
The string of your holy names

I bow to thee Narayana, I bow to thee.

 No comments:

Post a Comment